اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با خونه به خونه بابل در بندرانزلی ادامه یافت  . در ادامه می […]

اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با خونه به خونه بابل در بندرانزلی ادامه یافت  . در ادامه می توانید گزارش تصویری این جلسه تمرینی را مشاهده نمایید .