وحید حیدریه پس از عقد قرارداد با ملوان پستی را با لوگوی باشگاه ملوان در صفحه شخصی خود منتشر کرد […]

وحید حیدریه پس از عقد قرارداد با ملوان پستی را با لوگوی باشگاه ملوان در صفحه شخصی خود منتشر کرد که در زیر مشاهده می نمایید .