کارشناسی داوری برنامه ۹۰ نشان داد که ۲ پنالتی مسلم در بازی ملوان و تراکتور برای قوهای سپید انزلی گرفته […]

کارشناسی داوری برنامه ۹۰ نشان داد که ۲ پنالتی مسلم در بازی ملوان و تراکتور برای قوهای سپید انزلی گرفته نشده است .