مبارکمان باشداین پیروزیه شیرین ترازعسل! بله همین بازی امروزرا میگویم.! اما نه روی اسکوربود استادیوم . بلکه روی سکوهای پراز […]

مبارکمان باشداین پیروزیه شیرین ترازعسل!
بله همین بازی امروزرا میگویم.! اما نه روی اسکوربود استادیوم .
بلکه روی سکوهای پراز عاشق با قلبهایی که برای ملوانشان میتپید.
بردیم وقتی نفسهای به شماره افتاده وپیراهنهای تیره شده از زمین خوردنهای متعصبانه سپیدپوشان بندر رادیدیم…

شاید نلرزاندیم قفس توری میلیاردرهای پرمدعا را اما به لرزه و رعشه انداختیم تن و بدن تازه بدوران رسیده های پولکی و مدیران دست در بیت المالشان را…
آری با قلبمان شکستشان دادیم در روزی که ملوان بودیم و سکوهای سپیدمان درس شور و حرارت و هواداری دادند به سیاه لشگرهای متوهم!
و بازنده شد شرافت و قداست جایگاه قضاوت!
همانجایی که با یک سوت حق به حقدار می رسید اما ترس از چشم غره های ژنرال قلابی باز هم کار خودش را کرد!
همان چشمانی که فصل گذشته در مشهد پالس های عاشقانه معنی دار فرستاد برای بچه محلش ف-ک معروف!!!
ایرادی ندارد .همینکه بار دیگر ناقوس خطر برایتان بصدا درآمد کافیست…
ناقوس بلند شدن دوباره غول کش فوتبال ایران،بوی جهنم سن سیروس،بوی ملوان بندر مه آلود…
تجدید قوایمان زیاد طول نمیکشد،آمدیم که ملوان شویم ودوباره برگردیم،ولی وای برآن روزی که برگردیم!
بال بگشا قوی سپیدم،پرواز را بیاد آور

شهرام شاهین

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net