اختصاصی – تمرینات ملوان صبح روز یکشنبه در کنار ساحل پیگیری شد .

اختصاصی – تمرینات ملوان صبح روز یکشنبه در کنار ساحل پیگیری شد .