اختصاصی – تمرینات تیم ملوان زیر نظر نادر عزت الهی با حضور بازیکنان سرباز و جمعی از بازیکنان تستی در […]

اختصاصی – تمرینات تیم ملوان زیر نظر نادر عزت الهی با حضور بازیکنان سرباز و جمعی از بازیکنان تستی در استادیوم تختی انزلی پیگیری شد .