عضو هیات واگذاری نفت گفت: انتقال به بهنام پیشرو مسیر قانونی را طی نکرده و غیرقانونی است. تاجیک درباره مزایده […]

عضو هیات واگذاری نفت گفت: انتقال به بهنام پیشرو مسیر قانونی را طی نکرده و غیرقانونی است.
تاجیک درباره مزایده باشگاه نفت و اتفاقات اخیر این باشگاه و واگذاری نفت به شرکت بهنام پیشرو کیش به کاپ اظهار داشت: این واگذاری مسیر قانونی را طی نکرده است و نمی دانم براساس چه فرایندی این واگذاری انجام شده است.
وی درباره اینکه آیا ملوان برنده قانونی مزایده نفت بوده گفت: نمی توان نام ملوان را به عنوان برنده برای این مزایده گذاشت چراکه کلمه برنده حداقل بین دو متقاضی معنی می یابد ملوان تنها متقاضی قانونی بوده که شرایط مزایده را به طور کامل رعایت کرد.

عضو هیات واگذاری باشگاه نفت درباره اینکه چه کسی شرکت بهنام پیشرو کیش را جایگزین باشگاه ملوان کرد گفت: ما به عنوان سهامداران باشگاه نفت تهران کسی را بعنوان جایگزین ملوان اعلام نکرده ایم، ولی اگر کسی این موضوع را اعلام کرده اشتباه کرده است چرا که مدیرعامل مجری مصوبات هیات امنا است و همچنین بازرس باشگاه هم حق دخالت در امور واگذاری را ندارد چه کسی در هیات امنا حق اظهارنظر به این افراد را داده است چون این نوع تصمیمات برعهده سهامداران است و این افراد مجوز سخن گفتن را ندارند و فقط مجری مصوبات هستند، انها در این قضیه ذینفع نیستند و این سهامداران هستند که باید تصمیمگیری کنند.
وی درباره تکلیف باشگاه ملوان که تنها متقاضی بوده و البته تمام شرایط مزایده را رعایت کرده است چه می شود، گفت: باشگاه ملوان می تواند مسیر قانونی را طی کند چرا که آن توافقنامه از لحاظ ما محترم است و باشگاه ملوان می تواند از لحاظ ما به دنبال ادامه کار باشد.
تاجیک درباره ثبت قرارداد بازیکنان نفت در هیات فوتبال تهران واینکه با چه مجوزی این قراردادها بسته و ثبت شده است، خاطرنشان کرد: از بروز این اتفاق متعجبم چرا که هیات فوتبال تهران در وهله اول باید احراز مالکیت کند و چنین اقدامی تا جایی که من می دانم انجام نگرفته است، که البته این موضوع مشروط به مجوز مجمع و اکثریت سهامداران و ارجا آن به هیات امنا است که طبق اساسنامه اکثریت ارای هیات امنا را لازم دارد.
وی درباره نتیجه نهایی این مزایده گفت: ما به عنوان فروشنده با توافقنامه ای که با باشگاه ملوان داشتیم به آنها معامله ای انجام داده ایم و این یعنی مجوز تیمداری داده ایم حال اینکه ما در شرایط مزایده هم اعلام کرده ایم که گرفتن مجوزها برعهده خریدار است البته ملوان در همان ابتدا و طی نامه ای رسمی به ما اعلام کرد اگر بتواند مجوز بگیرد و تیم را انتقال دهد این مربوط به باشگاه ملوان است و اگر نتواند مجوز بگیرد بازهم با خود باشگاه ملوان است و ما به بحث مجوز انتقال ورود نمیکنیم. چرا که مافروشنده ایم و نگاه تجاری به موضوع داریم و اگر شرکتی پیشنهاد بیشتری داشت با آن موافقت می کردیم که چنین پیشنهادی نداشتیم.
وی درباره ادعای باشگاه ملوان مبنی بر اینکه تا الان به تمامی تعهدات خود با توجه با توافقنامه ای که با مدیران نفت امضا کرده، عمل کرده است، اظهار داشت: توافقنامه در شرع ما محترم است و هیچ چیزی نمی تواند در آن خدشه ایجاد کند، بنده اخرین مدرکی که دارم این است که به ملوان اعلام شده که در تاریخ ۵/۴/۹۵ جهت ادامه روند توافقنامه در جلسه ای حضور بهم رسانیده، و اگر ملوانیها در ان جلسه حضور نمی یافتند می بایست به انها ابلاغ رسمی می شد و ضمانتنامه آنها ضبط می شد که این اتفاق نیافتاده است پس هنوز بر همان منوال قدیم توافقنامه امضا شده بین ما و ملوان بر قوت خود باقی و برقرار است.
تاجیک در پایان گفت: با توجه به اینکه هیات واگذاری کارش را در تاریخ ۳/۴/۹۵ اتمام یافته تلقی کرده و از طرف رییس هیات واگذاری گزارش و رونوشت به سهامداران داده است که اتخاذ هر تصمیمی را به عهده انها گذاشته است. ما نیز هیچ تصمیم جدیدی بعد از آن جهت مزایده دوم یا واگذاری و… نگرفته ایم و باید بررسی شود که چه کسی تیم را واگذار کرده است چون صحت این واگذاری ملموس نیست و هیچ حکمی از طرف مقام قضایی نداریم، نه قرار دادی مشاهده کردیم و نه صورتجلسه ای مشاهده کردیم که ببینیم اکثریت سهامداران و هیات امنا توافقی برای این موضوع کرده باشند و این برای من مجهول است.