امیرقلعه نویی: تنهاشرطم برای بهشتی پرداخت مبلغی به بازکنان بوده امیر قلعه نویی در شرایطی هدایت ملوان را پذیرفته است […]

امیرقلعه نویی: تنهاشرطم برای بهشتی پرداخت مبلغی به بازکنان بوده

امیر قلعه نویی در شرایطی هدایت ملوان را پذیرفته است که برای شروع کار در این باشگاه یک شرط مهم دارد.

امیرقلعه نویی یک شرط مهم برای شروع کار با ملوانان دارد و آن هم پرداخت پیش قرار دادهای این فصل تا روز دوشنبه بوده است.

 

این کار عزم جدی بهشتی برای تیم داری را نشان خواهد داد .

 

منبع : طرفداری