انزلی- ﻣﺘﻘﺎضی ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﺎ بیان اینکه با مسئولان شهری برای خرید باشگاه به توافق نرسیده، اعلام کرد: اﺯ […]

انزلی- ﻣﺘﻘﺎضی ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﺎ بیان اینکه با مسئولان شهری برای خرید باشگاه به توافق نرسیده، اعلام کرد: اﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ملوان انصراف می دهم.

 


ﺟﻮاﺩ ﺷﻬﺒﺎﺯی ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ با اعلام این خبر و اشاره به شرایط خود برای خرید باشگاه ملوان ﮔﻔﺖ: یکی اﺯ ﻣﻮاﺭﺩی ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩاﺭﻡ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ۷ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺯ چهار ﻧﻔﺮ اﺯ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻟﻚ، دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮﻭی ﺩﺭیایی و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺷﻬری اﺳﺖ که ﻣﺴﻮﻻﻥ باشگاه با مخالفت با این پیشنهاد، ﺑﺮ تشکیل ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺯ ۹ ﻋﻀﻮ اصرار ﺩاﺭند.

 

ﻭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ اﺣﺘﺮامی ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻮاﺩاﺭاﻥ ﻣﻠﻮاﻥ قائلم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ ﺭا ﻗﻠﺒﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻄ اﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺳﻮی مسئوﻻﻥ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻭﺩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﻩ اﺯ ﺧﺮﻳﺪ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ، اﻧﺼﺮاﻑ می ﺩﻫﻢ.

 

شهبازی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ انتشار برخی ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ در خصوص عدم توانایی برای خرید باشگاه، ﮔﻔﺖ: اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﻳﻌﺎتی ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎی ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻓﺮاﺩ، ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺟﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕاهی ﻧﺪاﺭﺩ زیرا ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاﻭاﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﺳﺘﻌﻼﻡ اﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺨﺎﺹ، اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ شایعه پراکنی ها به راحتی ﻣﻨﺴﻮﺥ می شود.

 

وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ مسئوﻻﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﻴﺎﻥ کرد: ﺩﺭ ﻃﻮﻝ اﻳﻦ ﻣﺪﺕ، مسئولان ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑه ﺼﻮﺭﺕ کتبی به بنده به عنوان متقاضی خرید باشگاه اﺭاﻳﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ و ﻓﻘﻄ خواسته های خود را ﺷﻔﺎﻫﺎ اﻋﻼﻡ می کنند.

 

این متقاضی خرید باشگاه ملوان تاکید کرد: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ پیشنهاد بنده برای تشکیل هیات مدیره ۷ ﻧﻔﺮﻩ، در اسرع وقت ﺗﻤﺎمی ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و اﻟﺰاﻣﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ و ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ ﻓﺼﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺭا ﭘﺮﺩاﺧﺖ می ﻛﻨﻢ.

 

گفتنی است ﭘﺲ اﺯ ﻛﺶ و ﻗﻮﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻮان ﻮ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪﻥ اﻳﻦ ﺗﻴم،  ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ مسئولان باشگاه ملوان ﺑﻪ ﺩاﺭﻳﻮﺵ بهشتی(متقاضی خرید باشگاه)  تا امروز(شنبه)  ﻣﻬﻠﺖ داده اند که اﻟﺰاﻣﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ را اجرایی کند،  مسئوﻻﻥ ﺷﻬﺮ انزلی ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﺯ ﺟﻮاﺩ ﺷﻬﺒﺎﺯی به عنوان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ اﺭاﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

 

منبع : مهـر