راه آهن با یک برد قابل توجه احتمال صعود خود را در مسابقات فوتبال لیگ برتر زیاد کرد .   […]

راه آهن با یک برد قابل توجه احتمال صعود خود را در مسابقات فوتبال لیگ برتر زیاد کرد .

 

گزارش کوتاه آماری “ورزش سه”؛ شانس های بقا را در پایین جدول روشن میکند:

۱ نفت مسجد سلیمان که سقوطش قطعی است.

۲ بقای تیم های پرسپولیس،پدیده مشهد و گسترش فولاد قطعی شده است.

۳ راه آهن،ملوان،استقلال خوزستان و پیکان از بین خود تیم دوم سقوط کننده و تیم پلی آفی را مشخص می سازند.

۴ راه آهن هفته آخر در تهران برابر گسترش فولاد ببرد قطعا در لیگ میماند.

۵ ملوان در انزلی برابر نفت مسجد سلیمان ببرد بی قید و شرط میماند.

۶ راه آهن اگر با گسترش فولاد در تهران مساوی کند،به شرطی میماند که ملوان برابر نفت مسجد سلیمان نبرد یا پیکان و استقلال خوزستان مساوی کنند.

۷ ملوان مساوی کند به شرطی میماند که بازی استقلال خوزستان و پیکان برنده نداشته باشد.

۸ استقلال خوزستان ببرد احتمال بقا دارد به شرطی که ملوان یا راه آهن نبرند.

۹ استقلال خوزستان و پیکان مساوی کنند،استقلال به پلی آف میرود.

۱۰ پیکان برابر استقلال خوزستان ببرد،شانس بقا در حالی دارد که راه آهن به گسترش فولاد یا ملوان به مسجد سلیمان ببازند.

معقول ترین گزینه ها:

۱ راه آهن در تهران به گسترش فولاد نمی بازد

۲ ملوان در انزلی به نفت نمی بازد

بر این اساس شانس راه آهن و ملوان بیش از استقلال خوزستان و شانس استقلال خوزستان بیش از پیکان است.