روزهای خوبی نیست،بد که نه چیزی شبیه فاجعه است! آسمان بندر بدجوری ابری ومه آلود است.غبار غم برجای جای شهر […]

روزهای خوبی نیست،بد که نه چیزی شبیه فاجعه است! آسمان بندر بدجوری ابری ومه آلود است.غبار غم برجای جای شهر نشسته!

 

نمیدانیم ازچه بگوییم واز چه بنالیم.دلمان گرفته وآنقدر حرف برای گفتن هست که بازگو کردنش ساعتها وقت میگیردازآنچه دراین چندماه بر قوی سپیدمان گذشته میتوان چند کتاب نوشت.از وعده های رنگارنگ،از بومیگرایی وجوانگرایی کذایی وپوست اندازی واستادیوم مسقف وبرنامه ریزی برای جام و…نه انگاری مصائب ملوان تمامی ندارد.خیلی دور نیست روزهایی که درآسمانها سیر میکردیم .برای لحظاتی چشمانمان را میبندیم وبه آن روز رویایی در عضدی رشت میرویم.فوتبال باطراوت وسراسر تاکتیکی ومدرن ملوانان که تماشاچیان تیم رقیب را به حیرت واداشته والبته شادی زایدالوصف هواداران عاشق ملوان بعداز بازی.دلمان نمیخواست آن روز تمام شود.استقبال کم نظیر انزلیچیهای متعصب در ورودی شهر وهلهله وشادی یک شب بیادماندنی در بندر…هیچ حریفی یارای مقابله در برابر قوی سپید اوج گرفته نداشت ویکی پس از دیگری قربانی جاه طلبیهای آنان میشدندآن تیم حریف میطلبید کوچک وبزرگ هم نداشت.غرور سرتاپایمان را گرفته بود!چشمانمان را که بازمیکنیم وبه دوروبرمان که نگاه میکنیم انگاری همه آن روزها مانند یک رویای شیرین بود.کم کم باورمان شده که آب خوش از گلوی این هوادار پایین رفتن حرام است !!!بله آن روزها تمام شد وشروع اتفاقات عجیب وغریب باشگاه ملوان! آن روزی که دراتفاقی نادر در فوتبال دنیا! مالک باشگاه با بازیکنان ریز ودرشت مشغول گرفتن عکس یادگاری بود در دلمان غوغایی بود.یک چشممان اشک بود ویک چشممان خون! مسایل اطراف تیم ومدیریت آماتور وناصحیح آن روزهای خوبی رانوید نمیداد!رفتن یک به یک ستاره های فصل گذشته واضافه شدن بی رویه بازیکنانی که سقف آرزویشان چند دقیقه بازی کردن درلیگ یک بود!گفتیم وهشداردادیم ولی جوابمان تهدید بودوتهمت وافترا!

آرزو داشتیم که هشدارها وپیش بینی هایمان اشتباه ازآب درمی آمد تا رسوای عالم شویم ولی تیممان نتیجه مطلوب میگرفت وبه این روز نمی افتاد.صدای اعتراض مردم وهواداران ورسانه های ملوانی هرروز بالاتر میرفت ولی آقایان انگار نه انگار.کار خودشان را میکردند ومصاحبه های رنگارنگ که بیش از هرچیزی تناقض درآن یافت میشد تا نکته ای امیدوارکننده!
گفتیم وگفتیم وگفتیم اما دوستان همچنان دنبال دشمن فرضی میگشتند!آری از مسئولین باشگاهمان به شدت گله مندیم وبیشترازآن از کسانی شاکی هستیم که خودشان سالها درکنار این تیم بودند وسردوگرم آن را چشیده اند وخیلی بیشتر از مالک که همیشه اذعان داشته آگاهی کامل نسبت به مسائل فوتبالی نداردباید دل میسوزاندند ولی زهی خیال باطل که بودن خودشان خیلی مهمتر از بودونبود ملوان بود!!!بی تعارف بگوییم که نتایج درخشان وبازیهای زیبا ویکدلی ویکرنگی مجموعه تیم درسال گذشته خوشایند برخی از همین دوستان نبود! وبا عث شد تا غریبه دوست داشتنی شهر انزلی باخاطره ای بد ودلی گرفته این دیار را ترک کند!ایکاش همانطور که در حرف وصحبت عاشق ملوانند در عمل هم به هرقیمتی بدنبال پست ومقام نبودند وشایستگی دلیل آمدنشان بود نه اینکه…

دوستان دور همی نشستند وبه این نتیجه رسیدند که باید با شعار بومی گرایی وجوانگرایی در فصل جدید شروع بکار کنند که با نگاهی اجمالی ومقایسه ای نسبت به فصل گذشته تحول محسوسی ایجاد نشده بغیر از اضافه شدن چند بازیکن که کیفیت فنی آنان کاملا مشخص ومشهود است!
راستی از تیمهای پایه ای چه خبر؟؟؟خبرهای خوشی از حوالی این تیمها به گوش نمیرسد! مگر نه اینکه شعار تقویت آکادمی ورسیدگی حرفه ای به تیمهای پایه شما گوش فلک را کر کرده بود؟

درهرصورت گفتنیها گفته شده ونه یکبار بلکه هزاران بار اما آقایان یا نشنیدند ویا خودشان را به نشنیدن زدند ویا همچنان توهم توطئه دارند .آقایان هیچکس دشمن شما نیست بلکه ما هواداران ملوان قدردان زحمات کسانی که قدمی هرچند کوچک برای تیم محبوبمان بردارند هستیم.اینکه اوضاع مالی تیم بزرگسالانمان در شرایطی مطلوب است وامکاناتش به نسبت سالهای گذشته در شرایط نرمالی هست جای بسی خوشحالی دارد ووقتی میبینیم بازیکنان تیممان دغدغه مالی ندارند نکته بسیار مثبتی است(حال این هزینه ها از کجا تامین میشود به ما ربطی ندارد!)اما اصرار به تصمیمات اشتباه وادامه دار بودن آن بیش از پیش مارانگران میکند.دوستان ،عزیزان،مالک،هیئت مدیره وهرکسی که درتصمیمات تاثیرگذار این تیم وآینده آن نقش آفرین است: شرایط تیممان خوب نیست! آشفتگی وکلافگی بازیکنان درزمین ونگرانی زاید الوصف هواداران روی سکوهاروزهای خوبی را ترسیم نمیکند.بجنبید تا بیش از این دیر نشده.دیگر دوست نداریم اتفاقاتی که در بازی اخیر برای کاپیتان محبوب تیممان افتاد تکرار شود..برای چندمین بار میگوییم که تاکنون نیمی ازراه سقوط را رفته ایم وتک تک امتیازات از دست رفته در نیم فصل وحشتناک دوم یقه مان را خواهد گرفت پس هر چه زودتر فکر عاجلی بنمایید تا هرروز شاهد پرپر شدن وسقوط تدریجی عشقمان نباشیم.ویادتان باشد که این امانت گرانبها را لیگ برتری تحویل گرفتید ووعده های آسیایی وقهرمانی وکسب رتبه بهترازسال گذشته پیشکشتان ،تیممان را لیگ برتری تحویل دهید. که خدای ناکرده وزبانم لال درغیر اینصورت عاشقان ملوان تا عمر دارند مسببان این اتفاق را نخواهند بخشید. همین! یاعلی

جاوید بادنام پرافتخارملوان بزرگ

 

شهرام شاهین

منبع : ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net