به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی مهرداد اولادی با عقد قرارداد یکساله به باشگاه ملوان بندرانزلی پیوست.    

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی مهرداد اولادی با عقد قرارداد یکساله به باشگاه ملوان بندرانزلی پیوست.