– فضانوردان حاضر در ایستگاه بین المللی، در حالت بی وزنی و مایل ها دور از زمین جام جهانی را […]

– فضانوردان حاضر در ایستگاه بین المللی، در حالت بی وزنی و مایل ها دور از زمین جام جهانی را دنبال می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: طرفداری