دومین صورت جلسه مربوط به برگذاری لیگ فوتسال شهرستان بندرانزلی راس ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه ۱۷شهریور ماه سال ۱۳۹۲ […]

دومین صورت جلسه مربوط به برگذاری لیگ فوتسال شهرستان بندرانزلی راس ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه ۱۷شهریور ماه سال ۱۳۹۲ در محل هیئت فوتبال برگزار گردید.


در این جلسه تصمیمات نهائی پیرامون شرکت تیمها و شرایط شرکت عنوان گردید. لذا مصوب گردید که تیمهای شرکت کننده بایستی تحت نام یک باشگاه فرهنگی ورزشی قرار گرفته و با قراردادهای چهاربرگی مربوط به شرکت ر لیگ بازیکنان خودرا معرفی نمایند ضمن اینکه ارائه یک فقره چک با اعلام هیئت فوتبال جهت ضمانت اجرائی و حضور تیمها تا پایان مسابقات الزامی می باشد. تصمیم گرفته شد تعداد شرکت کنندگان تیمها ۱۶نفر و ۴نفر همراه (سرمربی ، مربی ، سرپرست و تدارکات) معرفی گردند.

شرایط شرکت عبارت است از قراردادهای چهاربرگی – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ، ۴قطعه عکس ۳در۴ ، کارت بیمه ورزشی ، گواهی تحصیلی از آموزش و پرورش یا کپی کارت پایان خدمت.

بدینوسیله از نمایندگان تیمها تقاضا گردید حداکثر طی مدت ۱۰روز از تاریخ جلسه اعلام آمادگی خود را به کمیته فوتسال هیئت فوتبال با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق عنوان نمایند.