تمامی تقابل های تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) به […]

تمامی تقابل های تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) به شرح زیر است :

 

لیگ برتر- فصل اول:

ملوان ۱-۳ ذوب آهن 
ذوب آهن ۴-۱ ملوان

 

 

لیگ برتر- فصل دوم:

ذوب آهن ۱-۰ ملوان 
ملوان ۰-۱ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل چهارم:

ذوب آهن ۲-۰ ملوان 
ملوان ۰-۰ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل پنجم:

ذوب آهن ۱-۰ ملوان 
ملوان ۳-۱ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل ششم:

ذوب آهن ۲-۰ ملوان 
ملوان ۱-۰ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل هفتم:

ذوب آهن ۰-۰ ملوان 
ملوان ۱-۱ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل هشتم:

ملوان ۱-۱ ذوب آهن 
ذوب آهن ۳-۰ ملوان

 

 

لیگ برتر- فصل نهم:

ملوان ۰-۱ ذوب آهن 
ذوب آهن ۳-۰ ملوان

 

 

لیگ برتر- فصل دهم:

ذوب آهن ۳-۰ ملوان 
ملوان ۱-۰ ذوب آهن

 

 

لیگ برتر- فصل یازدهم:

ملوان ۳-۳ ذوب آهن 
ذوب آهن ۰-۰ ملوان

 

 

لیگ برتر- فصل دوازدهم:

ذوب آهن ۲-۳ ملوان

ملوان صفر- ذوب آهن یک


 

سایت رسمی باشگاه ملوان