هواداران می توانند کمک های مالی خود را به شماره حساب باشگاه ملوان واریز کنند .

هواداران می توانند کمک های مالی خود را به شماره حساب باشگاه ملوان واریز کنند .

 

هواداران ملوان در داخل کشور می توانند کمک های مالی خود را به شماره های حساب باشگاه ملوان که در زیر آمده است ، واریز کنند :


شماره حساب های :


۰۲۱۰۲۵۰۱۸۰۰۰۶ بانک صادرات


Ir530190000000210250180006 شبا


همچنین هواداران ملوان در خارج کشور می توانند کمک های مالی خود را به شماره های حساب ارزی باشگاه ملوان که در زیر آمده است ، واریز کنند :

۰۲۱۰۲۴۷۰۴۲۰۱۷ بانک صادرات


Ir390190000000210247042017 شبا

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی