هواداران داماش در مسیر بازگشت به رشت خساراتی را به اموال عمومی وارد کردند .

هواداران داماش در مسیر بازگشت به رشت خساراتی را به اموال عمومی وارد کردند .

 

 

سایت گل- پس از پایان داربی گیلان ، هواداران داماش در راه برگشت به رشت به مغازه ها و خودروهای واقع در مسیر از جمله خیابان گمرک و خیابان اطبای بندرانزلی با سنگ حمله ور شدند و خساراتی به مغازه ها و ماشین ها وارد کردند

 

 

.