تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه ۷ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.

تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه ۷ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.

به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ تیتر اصلی اغلب روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه ۷ مرداد ماه به موضوعات فوتبالی اختصاص یافته یافته است.