این رای قطعی نیست و احتمالا با اعتراض دهنوی به استیناف ارجاع داده می شود

این رای قطعی نیست و احتمالا با اعتراض دهنوی به استیناف ارجاع داده می شود

 

 

سایت گل-قاسم دهنوی به دلیل عقد قرارداد با دوباشگاه ۶۰میلیون تومان جریمه شد.حسن زاده گفته ۳۰میلیون تومان جریمه تنبیه رفتار اوست و ۳۰میلیون تومان هم بدل از محرومیت است . این رای قطعی نیست و احتمالا با اعتراض دهنوی به استیناف ارجاع داده می شود.حسن زاده گفته است انتقال دهنوی به پرسپولیس منع قانونی ندارد.