دبیر سازمان لیگ حرفه ای گفت:عقد قرارداد با ۳ بازیکن آزاد با حصول شرایطی برای باشگاه ها مجاز است.

دبیر سازمان لیگ حرفه ای گفت:عقد قرارداد با ۳ بازیکن آزاد با حصول شرایطی برای باشگاه ها مجاز است.

 

 

علی کاظمی در خصوص بازیکنان آزادی که هنوز به هیچ تیمی نپیوسته اند،اظهار داشت: هر تیم می تواند در طول فصل با ۳ بازیکن آزاد قرارداد امضا کند به شرط آنکه سهمیه اش پر نشده باشد.

به گزارش اوج ، وی افزود: اگر بازیکن آزادی قبلا در لیگ برتر بازی کرده باشد آنگاه باشگاهی می تواند وی را جذب کند که سهمیه لیگ برتری اش خالی باشد.اگر این بازیکن خارجی باشد آنگاه باید سهمیه خارجی باشگاه برای جذب بازیکن پر نشده باشد.