رئیس سازمان لیگ در نامه‌ای به باشگاه‌ها دستور داد از جذب بازیکنانی که وضعیت قراردادی آنها روشن نیست خودداری کنند.

رئیس سازمان لیگ در نامه‌ای به باشگاه‌ها دستور داد از جذب بازیکنانی که وضعیت قراردادی آنها روشن نیست خودداری کنند.

به گزارش سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ با ارسال نامه ای به باشگاه ها در مورد عقد قرارداد با بازیکنان تذکراتی را مطرح کرد. در نامه تاج آمده است:

بازیکنان نمی توانند همزمان با دو باشگاه قرارداد منعقد کرده و ثبت نام شوند در این صورت محکوم به بازپرداخت مبالغ دریافتی و براساس مقررات غرامت و جریمه خواهند شد.

ضمنا باشگاه ها موظفند از عقد قرارداد و به کارگیری بازیکنانی که وضعیت قراردادی آنها روشن نیست خودداری کنند.

بدیهی است در صورت بروز هرگونه اختلاف قوانین حاکم بر آئین نامه نقل و انتقال بازیکنان و آئین نامه انضباطی و اخلاقی مورد استناد می باشد و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.